สารสนเทศการบริจาค งาน 105 ปี ศรีสะเกษวิทยาลัย

ยอดบริจาครวม 2,579,259.02 บาท

รายนามผู้บริจากสูงสุด
20 อันดับแรก

ที่
บริจาคในนาม
จำนวนเงิน (บาท)
ผู้ตรวจสอบ
รายงานเมื่อ
1
นายอภิชา จรรยาสุทธิวงศ์
136,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2017-12-19 09:56:34
2
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา
100,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-12 10:07:52
3
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกษ
70,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-17 08:51:29
4
นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
68,105.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2017-12-22 13:11:37
5
นายสมใจ-นางม่วยทิพย์ ตังตระกูล
68,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2017-12-19 09:57:46
6
นางสุพิชฌาย์ โล่เสถียรเกียรติ
68,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-23 09:37:50
7
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยศิริไพศาล
63,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-18 08:28:03
8
นายประสงค์ วัชรภูวนนท์
50,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2017-12-28 09:22:38
9
นายแพทย์พรชัย เสนารักษ์
34,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-10 14:28:05
10
แพทย์หญิงวิราภา เสนารักษ์
34,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-10 14:29:31
11
นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ
20,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-08 12:45:56
12
ห้างหุ้นส่วนกัลยกรวอเตอร์
20,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-23 08:57:59
13
นายปริญญา สาลีวัน
18,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-03 14:42:17
14
นางมาณิกา ศรีสุธรรม
15,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2017-12-29 09:40:19
15
นางพรสุรีย์ พลสมบัติ
15,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2017-12-29 09:58:36
16
นางสาววิไลรัตน์ สุรบุตร
15,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-24 08:56:28
17
นายปุณณรัตน์ ชนะบุตร
11,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2018-01-08 09:23:56
18
นายวิรัช เหลืองวิไลวรรณ
10,320.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2017-12-29 09:33:07
19
นายปิยพงษ์ ชื่นรัมย์
10,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2017-12-19 10:55:46
20
แพทย์หญิงสิริรัตน์ อัศวเมธาพันธ์
10,000.00
นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์
2017-12-19 11:48:48
ค้นหาจาก:
ค้นหา
ที่
นามผู้บริจาค
ยอดบริจาค (บาท)
ผู้ตรวจสอบ
วัน - เวลา

พัฒนาโดย

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครูชำนาญการ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
นายอิสระ คำนนท์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ดูประวัติ