วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

             โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม มีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน

3. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเสมอภาค

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

6. พัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพเต็มตามศักยภาพผู้เรียน

7. ปลูกฝังผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

8. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม   เสริมสร้างคุณธรรม ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้านโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   สร้างสำนึกรักท้องถิ่น   ภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ พัฒนาระบบเทคโนโลยี และการใช้ภาษา เพื่อก้าวไกลสู่สังคมโลก

กลยุทธ์

                1. คุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐาน

                3. การพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                4. ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                5. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน

                6. พัฒนาด้านการใช้ภาษา วิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี และการจัดนวัตกรรม สารสนเทศ

                7.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และระบบบริหารจัดการสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *