องค์ประกอบในการจัดทำโครงร่างโครงงาน


1. โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการงานอาชีพ ประเภททดลอง ประกอบด้วย
1. ปกหน้า
2. ปกใน
3. สารบัญ
4. สารบัญตาราง
5. สารบัญภาพ
6. บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
6.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
6.2 วัตถุประสงค์
6.3 ขอบเขตของการศึกษา
6.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. บทที่ 3 วิธีการดำเนินการทดลอง ประกอบด้วย
8.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
8.2 สถานที่ทำการทดลอง
8.3 การเตรียมการทดลอง
8.4 วิธีการทดลอง
9. บรรณานุกรม (ใช้แบบ APA style)

2. โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ประกอบด้วย
1. ปกหน้า
2. ปกใน
3. สารบัญ
4. สารบัญตาราง
5. สารบัญภาพ
6. รายการอักษรย่อ และนามปากกา
7. บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
6.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
6.2 วัตถุประสงค์
6.3 ขอบเขตของการศึกษา
6.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. บทที่ 3 พื้นที่ในการศึกษาค้นคว้า
8.1 ตำแหน่ง และกลุ่มสิ่งมีชีวิตเด่น
8.2 ธรณีวิทยา
8.3 ภูมิอากาศ
8.4 พืชพรรณเด่น
9. บทที่ 4 วัสุด อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา ประกอบด้วย
9.1 วัสดุ และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
9.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
9.1.2 เครืาองมือที่ใช้เตรียมตัวอย่าง
9.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการจำแนกชนิด
9.2 วิธีการศึกษา
9.2.1 การทบทวนเอกสาร
9.2.2 การสำรวจและการเก็บตัวอย่าง
9.2.3 การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
10. บรรณานุกรม (ใช้แบบ APA style)

 

3. โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ประยุกต์) สุขภาพ และการงานอาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ประกอบด้วย
1. ปกหน้า
2. ปกใน
3. สารบัญ
4. สารบัญตาราง
5. สารบัญภาพ
ุ6. บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
6.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
6.2 ผลงานวิจัย หรือสิทธิบัตร ที่ผ่านมา
6.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงาน
6.4 สมมติฐานที่ใช้และขอบเขตของการศึกษา
6.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7. บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
8. บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ ประกอบด้วย
8.1 สารเคมี
8.2 อุปกรณ์
8.3 วิธีการดำเนินการ
8.3.1 การเตรียมการ
8.3.2 การทดลอง
8.4 การวิเคราะห์
9. บรรณานุกรม (ใช้แบบ APA style)

 

4. โครงร่างโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ประกอบด้วย
1. ปกหน้า
2. ปกใน
3. สารบัญ
4. สารบัญตาราง
5. สารบัญภาพ
6. บทที่่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
6.1 ที่มาและความสำคัญ
6.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7. บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา ประกอบด้วย
9. บรรณานุกรม (ใช้แบบ APA style)

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *