ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ตราโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

ถนนวันลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร (045)612611 โทรสาร (045)613088)

ความเป็นมา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เดิมชื่อ โรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์ “ขุขันธ์ราษฏ์รังรักษ์ ตั้งขึ้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2455โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) เป็นที่เรียนเปิดสอนชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3

 • พ.ศ. 2464 ย้ายไปตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปัจจุบั
 • พ.ศ. 2481เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษวิทยาลัย”
 • พ.ศ. 2485 ย้ายนักเรียนสตรีไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทั้งหมด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จึงได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัด ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่นั้นมา
 • พ.ศ. 2494 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย”
 • พ.ศ. 2502 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2511 โรงเรียนเข้าโครงการ คมช.รุ่นที่ 5
 • พ.ศ. 2517 ได้รัลงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบในบริเวณสนามบินเก่า ตำบลหนองครก อำเภอเมือง ศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งปัจจุบัน บนเนื้อที่ 145 ไร่
 • พ.ศ. 2518 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ.รุ่นที่ 2 โดยใช้หลักสูตรมัธยมแบบประสม ซึ่งมีระบบการเรียนแบบหน่วยกิตและได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่ตั้งโรงเรียน ปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2526 เริ่มรับนักเรียนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2526ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2530 ได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระ ราชทานระดับมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2537 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนทีปฏิบัติตามนโยบาย กรมสามัญศึกษาดีเด่นได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น มาตรฐานเหรียญทองแดงได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนทีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จริยศึกษาดีเด่น
 • พ.ศ. 2539 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป้นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่น พ.ศ.2540 ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษ ใหเป็นโรงเรียนทีสนับสนุนด้านกีฬาดีเด่นได้รับการคัดเลือกจากเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตดีเด่นได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนทีพัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐาน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
 • พ.ศ. 2541 รวมกลุ่มกับโรงเีรียนมัธยมศึกษาอีก 8 โรงเรียน จัดตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงศาศรีสะเกษ และเป็นทีตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษาศรีสะเกษ
 • พ.ศ. 2542 เป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 1 มีจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 โรงเรียน
 • พ.ศ. 2543 รวมกลุ่มกับโรงเีรียนมัธยมศึกษาอีก 4 โรงเีรียน จัดตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษาศรีสะเกษ
 • พ.ศ. 2543 ได้รัับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2543 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนทีจัดห้องสมุดดีเด่น
 • พ.ศ. 2544 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2546 รวมกลุ่มกับอีก 19 โรงเรียน จัดตั้งเป็นกลุ่มเมือง1 และเป็นที่ตั้งของกลุ่มเมือง 1 ของกรมสามัญศึกษาศรีสะเกษเขต 1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:

0994000702655

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
318 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร: 045-612-611   Fax: 045-613-088