โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียนอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560

5 – 15 ตุลาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์ สอวน. สาขาวิชา เคมี ปีการศึกษา 2560

8 กันยายน 2560 คณะครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

 

ศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ111

 

ค่ายโครงงานห้องเรียนพิเศษฯ 2560

 

คาราวานวิทยาศาสตร์ 2560