วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานของฝ่ายวิชาการที่มุ่งส่งเสริมการคิดค้น และการใช้นวัตกรรม จัดหานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน สร้างการยอมรับนวัตกรรมของครูและผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพครู สู่ความเป็นสากล กว้างขวาง และทรงภูมิปัญหา

รายชื่อนวัตกรรม

1. นวัตกรรมด้านสื่อการเรียนการสอน

2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

3. นวัตกรรมด้านหลักสูตร

4. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

5. นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล

ดาวน์โหลด

ผลงานนักเรียน