เช็คชื่อหน้าเสาธง

วัตถุประสงค์

     โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา รวมทั้งเพื่อให้โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

ลักษณะการบริหารจัดการเวลาเรียน

     1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-curricular Activities)

1.1 กิจกรรมทำความสะอาดสร้างความสวยงามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพื้นที่ตามที่ได้รับผิดชอบ ได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณลักษระอันพึงประสงค์ (เป็นกิจกรรมที่เน้น Hearth)
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์

1.2 กิจกรรมชุมนุมที่บูรณาการตัวชี้วัด

เป็นกิจกรรมชุมนุมเดิมที่มีการบูรณาการตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เข้าไปในกิจกรรมในชั่วโมง

1.3 กิจกรรมสวดมนต์ ทำสมาธิ

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษระอันพึงประสงค์ โดยรูปแบบของกิจกรรมเป็นการสวดมนต์ ทำสมาธิ และทบทวนแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

ดาวน์โหลด

  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  2. การบริหารจัดการเวลาเรียน 2558-2559
  3. แผนฟังพื้นที่รับผิดชอบ
  4. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม