14 มีนาคม 2561:

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีความดีเด่น 4 ด้าน ได้แก่

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  2. STEM Education
  3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
  4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง