กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 2/2562

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เปิดให้นักเรียนลงทะเบียน วันที่ 8...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปี 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน วคทส./ ห้องเรียนพิเศษดนตรี ปี 2562

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษดนตรี...

คำสั่งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปี 2562

48-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผล PISA  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  ภาคเรียนที่  ๒...

แบบฟอร์มวิชาการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ว.ศกว.1 ขอหลักฐานการศึกษา ว.ศกว.2 พิจารณาลงนาม ว.ศกว.3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ว.ศกว.4 การย้ายห้องเรียน ว.ศกว.5 ขอลาออก ว.ศกว.11...

คำสั่งเลขที่ 1008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งเลขที่ 1008/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพสวท. ประจำปีการศึกษา 2561