คำสั่งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปี 2562

48-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผล PISA  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  ภาคเรียนที่  ๒...

แบบฟอร์มวิชาการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ว.ศกว.1 ขอหลักฐานการศึกษา ว.ศกว.2 พิจารณาลงนาม ว.ศกว.3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ว.ศกว.4 การย้ายห้องเรียน ว.ศกว.5 ขอลาออก ว.ศกว.11...

คำสั่งเลขที่ 1008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งเลขที่ 1008/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพสวท. ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งเลขที่ 1017/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ที่ 1017/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561