ศูนย์ Coding

เริ่มต้นติดตั้ง
1. ติดตั้ง KBIDE

https://github.com/MakerAsia/KBProIDE/releases/tag/v.1.2.0

2. ติดตั้ง USB driver
2.1) https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
2.2) https://poundxi.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-driver-ch340-ch340g-%E0%B8%9A%E0%B8%99-windows

3. ติดตั้ง LotusDevKit
https://drive.google.com/drive/folders/1pu_Je7cIR-EeZsvSThWjS7HG6cym2MPG

แบบฝึกหัด

1. การใช้งาน IR Distance Sencsor ร่วมกับ LotusDevKit
https://medium.com/@jettnipiththantong/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-ir-distance-sensor-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-lotusdevkit-e29a41aa3b11

2. การใช้งานตัวแปร ร่วมกับ LotusDevKit
https://jettnipiththantong.medium.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-lotusdevkit-53dea58a79d1