ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปี 2563 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย...

ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครสอบ ปี 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

ประกาศ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียน/ การสอบวัดความรู้/ การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

แจ้งนักเรียนผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง

ประกาศโรงเรียนศรสีะเกษวิทยาลัย เรื่อง แจ้งนักเรียนผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองมอบตัวเพิ่มเติมเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปี 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน วคทส./ ห้องเรียนพิเศษดนตรี ปี 2562

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษดนตรี...