โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

รายชื่อโรงเรียน ตำบลเมืองเหนือ ตำบลเมืองใต้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงเรียนมารีวิทยา โรงเรียนเทศบาล ๓...

ประกาศแจ้งรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง แจ้งนักเรียนผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อห้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์...

ประกาศแจ้งรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง แจ้งนักเรียนผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองรางงานตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์...

คำสั่งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปี 2562

48-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผล PISA  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  ภาคเรียนที่  ๒...