Dashboard
หน้าหลัก
รายชื่อโครงงานทั้งหมด
รหัสโครงงาน
ชื่อโครงงาน
ชื่อสมาชิก
ที่ปรึกษา
รายวิชา
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
ภาคเรียน
เครื่องมือ
{{element.project_id}} {{element.project_name}} {{element.member.std1_id}} {{element.member.std1_name}} {{element.member.std1_surname}}
{{element.member.std2_id}} {{element.member.std2_name}} {{element.member.std2_surname}}
{{element.member.std3_id}} {{element.member.std3_name}} {{element.member.std3_surname}}
{{element.member.std4_id}} {{element.member.std4_name}} {{element.member.std4_surname}}
{{element.member.std5_id}} {{element.member.std5_name}} {{element.member.std5_surname}}
{{element.member.std6_id}} {{element.member.std6_name}} {{element.member.std6_surname}}
ครู{{element.advisor.teacher1_name}} {{element.advisor.teacher1_surname}}
ครู{{element.advisor.teacher2_name}} {{element.advisor.teacher2_surname}}
{{element.subject_data.subject_code}} {{element.subject_data.subject_name}}
{{element.project_rstamp}}
{{element.project_reporter}}
{{element.semester_data.semester_no}}/{{element.semester_data.acad_year}}